Darmowa dostawa od 250zł

 +48 783 165 510

biuro@modernbhp.pl

Regulamin kart podarunkowych

Regulamin Karty Podarunkowej M&C 

 
§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE
 1. Wydawcą Karty Podarunkowej M&C  (zwana dalej ,,Kartą Podarunkową”) jest Modern Company Jaroslaw Werner z siedzibą w Legnicy przy ul. al. Czerwonych Maków 15, 59-220  Legnica, zarejestrowaną w CDEiG , pod nr NIP 6951361806, REGON 383535738. 
 2. Karta Podarunkowa funkcjonuje w oparciu o niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem”). Nabycie Karty Podarunkowej możliwe jest w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem www.modernbhp.pl (zwany dalej ,,Sklepem Internetowym”). Realizacja Karty Podarunkowej możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za posrednictwem witryny internetowej www.modernbhp.pl 
 3. Karta Podarunkowa bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Użytkownikowi zapłatę ceny za Produkt-y nabyte w Sklepie Internetowym , do wartości zgromadzonych na tym bonie towarowym środków pieniężnych, utrwalony: a) na nośniku materialnym -fizycznym to jest: karta plastikowa - opatrzona numerem seryjnym i lub kodem kreskowym  b) w postaci niematerialnej to jest: plik cyfrowy - zawierający numer seryjny i kod kreskowy wraz z numerem autoryzacji (PIN) - zwany dalej ,,e-Kartą”. Karty Podarunkowe wskazane w lit . a i lit b zwane są łącznie Kartą Podarunkową.
 4. Aktywacja - proces, w którym Karta Podarunkowa zostaje doładowana na równowartość środków pieniężnych zapłaconych przez Nabywcę, od tego momentu liczony jest okres ważności Karty Podarunkowej, w trakcie którego może być realizowana. Czas Aktywacji wynosi odpowiednio:
  1. do 3 dni wraz z wydaniem w przypadku nabycia Karty Podarunkowej na nośniku materialnym w siedzibie firmy; przy czym ten czas liczony jest od momentu zapłaty środków pieniężnych stanowiących równowartość nabywanej Karty Podarunkowej,
  2. do 3 dni wraz z wysyłką pliku cyfrowego w przypadku nabycia e-Karty w sklepie Internetowym; przy czym ten czas liczony jest od momentu dokonania i zaksięgowania zapłaty środków pieniężnych stanowiących równowartość nabywanej Karty Podarunkowej. Każdorazowo realizacja aktywowanrj Karty Podarunkowej (zapłata przy użyciu Karty Podarunkowej) możliwa jest po jej faktycznym otrzymaniu przez Użytkownika.
 5. Nabywcą Karty Podarunkowej może być: a) osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; w przypadku zaś osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia; b) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; - która nabyła Kartę Podarunkową w zamian za przekazane środki pieniężne.
  W przypadku, gdy Nabywcą Karty Podarunkowej jest Przedsiębiorca rozumiany jako każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka kapitałowa, osobowa lub inna organizacja nie będąca konsumentem i dokonująca nabycia Karty Podarunkowej w szczególności celem dalszego przekazania swoim w szczególności kontrahentom, pracownikom, podopiecznym; stosuje się postanowienia § 10 ust.3.
 6. Użytkownikiem Karty Podarunkowej jest Nabywca oraz każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, który realizuje Kartę Podarunkową przy zapłacie za Produkty  w Sklepie Internetowym, na zasadach opisanych w niniejszy m Regulaminie
 7. Produkty – towary, usługi w tym świadczone w związku z dostawą towarów  dostępne  w Sklepie Internetowym za które płatność może być realizowana z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.
§2

PODSTAWOWE INFORMACJE O KARCIE PODARUNKOWEJ
 1. Karta Podarunkowa sprzedawana jest za kwotę zmienną określoną przez Nabywcę i zawartą w przedziale od 100 zł do 1000 zł. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości limitów kwot doładowania Karty Podarunkowej w dowolnym momencie. Kwoty Kart Podarunkowych są kwotami wyrażonymi w złotych polskich.
 2. Karta Podarunkowa ważna jest: w okresie 6 miesięcy od daty jej Aktywacji – dla Kart Podarunkowych kupowanych przez Nabywców. Okres ważności Karty Podarunkowej może być inny na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Nabywcą a Wydawcą, co zostanie potwierdzone umową Stron, w szczególności w przypadku Kart Podarunkowych nabywanych w ramach relacji B2B; a także w przypadku Kart Podarunkowych wydawanych przez Wydawcę jako korzyści lub nagrody w promocjach, konkursach, okazjonalnych akcjach organizowanych przez Wydawcę, w szczególności dla jego Klientów, pracowników, kontrahentów.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Karty Podarunkowej po jej Aktywacji i w okresie jej ważności.
 4. Karta Podarunkowa nie podlega ponownemu wykorzystaniu o nowe środki pieniężne i może być użyta tylko raz w chwili jej Aktywacji.
 5. Środki pieniężne dostępne na Karcie Podarunkowej nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części i są nieoprocentowane. Kartą Podarunkową nie można płacić za zakup innej Karty Podarunkowej oraz nie można wymienić na inną Kartę Podarunkową.
 6. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, ani kartą płatniczą.
 7. Doładowanie Karty Podarunkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.
 8. Karta Podarunkowa oznaczona jest numerem seryjnym i lub kodem kreskowym. 
 9. Okres ważności i saldo (stan środków) Użytkownik Karty Podarunkowej może sprawdzić w następujący sposób: dzwoniąc na numer telefonu +48 783 165 510, lub wysyłajac zapytanie na adres e-mail; biuro@modernbhp.pl 
 10. Karta Podarunkowa może być realizowana (zakup przy użyciu Karty Podarunkowej) jednokrotnie, do wysokosci  środków dostępnych na Karcie Podarunkowej lub do upływu okresu jej ważności.
 11. Użytkownik może przedłożyć do zapłaty za kupowany Produkt tylko jedną Kartę Podarunkową.
 12. Karta Podarunkowa niezależnie od postaci, w której została wydana tzn. w postaci nośnika materialnego (karta plastikowa), czy e-Karta może być realizowana przy zakupach w Sklepie Internetowym, na zasadach opisanych Regulaminem.
 13. W procesie zakupu Karty Podarunkowej wyłącza się użycie kodów rabatowych, kart bonusowych, bonów towarowych lub płatniczych itp.. Zapłata za Kartę Podarunkową winna odpowiadać jej nominalnej wartości
§3

NABYCIE KARTY PODARUNKOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. W Sklepie Internetowym możliwe jest nabycie Karty Podarunkowej w postaci e-Karty. Złożenie zamówienia Karty Podarunkowej odbywa się zgodnie z instrukcjami podanymi w toku ścieżki zakupowej.
 2. Nabywca składający zamówienie Karty Podarunkowej zobowiązany jest do podania prawdziwych, pełnych a wymaganych przez Wydawcę informacji w przeciwnym razie Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Karty Podarunkowej.
 3. W ramach jednej transakcji w Sklepie Internetowym można nabyć do 20 Kart Podarunkowych o sumie kwot doładowania nie przekraczającej 10 000 zł . Karta Podarunkowa nie może być nabyta łącznie z Produktem.
 4. Warunkiem wydania i aktywacji Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym jest dokonanie zapłaty przez Nabywcę i zaksięgowanie kwoty będącej równowartością Karty Podarunkowej (to jest odpowiedniej kwoty określonej w §2 ust.1).
 5. Zapłaty można dokonać każdym sposobem płatności dostępnym w Sklepie Internetowym, jednak z wyłączeniem: a) płatność przy odbiorze, b) płatność umową kredytu c) płatność Kartą Podarunkową. W procesie zakupu e-Karty wyłącza się użycie kodów rabatowych.
 6. Potwierdzeniem aktywacji Karty Podarunkowej na wybraną i zapłaconą przez Nabywcę kwotę jest w przypadku Karty Podarunkowej w postaci e-Karty – powiadomienie e-mail Nabywcy zawierające plik z zapisem elektronicznym Karty Podarunkowej.
 7. Karta Podarunkowa w postaci e-Karty jest dostarczana bez dodatkowych kosztów.
 
§4

ZASADY REALIZACJI KARTY PODARUNKOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. Realizacji w Sklepie Internetowym podlegają wyłącznie Karty Podarunkowe, które są aktywne, ważne, oryginalne (pochodzą od Wydawcy), nieuszkodzone w tym umożliwiają odczyt kodu kreskowego, co do których Użytkownik poda aktualny i prawidłowy numer PIN.
 2. W Sklepie Internetowym możliwa jest realizacja Karty Podarunkowej tak w postaci materialnej (karta plastikowa), jak i e-Karty.
 3. Realizacja Karty Podarunkowej możliwa jest przy wyborze sposobu płatności- płatność Kartą Podarunkową.
 4. Realizacja w Sklepie Internetowym płatności przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej następuje poprzez wprowadzenie przez Użytkownika w procesie składania zamówienia, pełnego numeru seryjnego Karty Podarunkowej oraz aktualnego i prawidłowego numeru PIN.
 5. Saldo Karty Podarunkowej zostanie pomniejszone o kwotę stanowiącą równowartość Produktu-ów.
 6. Jeśli środki znajdujące się na koncie Karty Podarunkowej nie pokrywają w pełni ceny do zapłaty za nabywany Produkt, Użytkownik jest zobowiązany pokryć różnicę według własnego wyboru - środkami własnymi, w sposób przewidziany dla form płatności w Sklepie Internetowym lub kolejną Kartą Podarunkową.
 7. Do transakcji zrealizowanych przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego ModernBhp https://modernbhp.pl/regulamin-sklepu
§5

ODSTĄPIENIE OD NABYCIA KARTY PODARUNKOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. Nabywcy będącemu osobą fizyczną dokonującemu zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy. Zgodnie z art.38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287),prawo odstąpienia nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy: O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się na wyraźną zgodę konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy nie znajduje zastosowania w przypadku zawarcia przez Nabywcę umowy, której przedmiotem są: Karty Podarunkowe całkowicie lub częściowo wykorzystane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 2. Do odstąpienia od nabycia Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym (umowa zawarta na odległość) stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego ModernBHP  dostępnym pod adresem https://modernbhp.pl/regulamin-sklepu, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią odmiennie.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy nabycia Karty Podarunkowej w postaci e-Karty rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Nabywcę pliku cyfrowego (e-mail z zapisem elektronicznym Karty Podarunkowej).
 4. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy nabycia niewykorzystanej Karty Podarunkowej Nabywca otrzyma zwrot salda Karty Podarunkowej.
 5. Nabywca, który odstąpił od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej zawartej w Sklepie Internetowym zostanie powiadomiony o dezaktywacji Karty Podarunkowej i saldzie podlegającym zwrotowi.
§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY ORAZ REKLAMACJE ZWIĄZANE Z KARTĄ PODARUNKOWĄ
 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Podarunkową przez osobę, która weszła w jej posiadanie w sposób bezprawny, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po jej przekazaniu Nabywcy.
 2. Użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia do Wydawcy żądania zastrzeżenia, blokady lub wydania duplikatu Karty Podarunkowej.
 3. W przypadku utraty, lub uszkodzenia Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 4. Transakcję zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej przez Użytkownika uważa się za ważną, nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony. Wydawca przy realizacji Karty Podarunkowej nie weryfikuje sposobu wejścia w posiadanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika.
 5. W przypadku przekazania przez Użytkownika Karty Podarunkowej kolejnemu Użytkownik, Użytkownik przekazujący winien przekazać kolejnemu Użytkownikowi, że Karta Podarunkowa podlega regulacjom Regulaminu Karty Podarunkowej M&C
 6. Wydawca , ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku gdy: upłynął termin ważności Karty Podarunkowej, brak jest środków na Karcie Podarunkowej, brak jest technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Karta Podarunkowa jest uszkodzona lub istnieje podejrzenie, że jest sfałszowana. W przypadku odmowy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 7. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub wady prawne, zgodność Karty Podarunkowej z umową sprzedaży na zasadach rękojmi wynikającej z art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wszelkie reklamacje związane z zakupem lub realizacją Karty Podarunkowej mogą być zgłaszane mailowo na adres biuro@modernbhp.pl formatka ,,reklamacje” na stronie https://modernbhp.pl/reklamacje-i-zwroty, albo pisemnie na adres siedziby Modern Company Jarosław Werner ul. al. Czerwonych Maków 15, 59-220 Legnica
 9. W reklamacji, o której mowa ust.8 Użytkownik powinien podać: numer Karty Podarunkowej, swoje imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia przyczyny reklamacji.
 10. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia w oparciu o niniejszy Regulamin.
 11. W przypadku zwrotu Produktu nabytego przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma zwrot kwoty zapłaconej (pobranej) uprzednio z Karty Podarunkowej. Zwrot może zostać wykonany na nowo wydanej i doładowanej Karcie Podarunkowej a kwota zwrotu będzie równowartością kwoty płatności dokonanej Karta Podarunkową. Podstawą zwrotu tej kwoty jest dowód zakupu Produktu z użyciem Karty Podarunkowej. O możliwości dokonania zwrotu decyduje sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami i procedurami wewnętrznymi.
 12. W przypadku Kart Podarunkowych zawierających dodatkowe treści, w tym wizualne kreacje (np. zdjęcia, grafiki) podane i zamieszczane na życzenie Nabywcy, pozostaje on podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym w zakresie praw autorskich majątkowych i osobistych, oraz z tytułu własności intelektualnej do tych treści, w przypadku roszczeń osób trzecich z tego tytułu oraz zwalnia z tej odpowiedzialności Wydawcę. Proponowane treści nie mogą w żadnym wypadku naruszać dobrych obyczajów, godności ludzkiej, ochrony osób nieletnich i ich wizerunku, wartości firmy Modern Company Jarosław Werner, przepisów prawa, porządku publicznego . Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia treści godzących w wartości, o których mowa w zdaniach poprzednich w tym także jeśli zamieszczenie tych treści niesie ryzyko w zakresie podrabiania produktów, nieuczciwej konkurencji lub naruszenia osobistych, majątkowych praw autorskich, czy też prawa własności intelektualnej. W przypadku odmowy Nabywcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.
§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe Użytkownika Karty Podarunkowej będą przetwarzane w celach wydania i doładowania Karty Podarunkowej, w tym realizacji umowy sprzedaży na warunkach w niej określonych, wystawienia dokumentów księgowych, rozpatrzenia reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym do przesyłania komunikacji marketingowej (o ile wyrażono na to zgodę).
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi Karty Podarunkowej uniemożliwia jej realizację. Użytkownikowi udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia.
  3. Administratorami danych osobowych Użytkownika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych zwanego (RODO)  jest Modern Company Jarosław Werner ul. al. Czerwonych Maków 15, 59-220 Legnica

 

 1. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pisząc na wskazany wyżej adres jego siedziby lub drogą elektroniczną, pod adresem:biuro@modernbhp.pl
 2. Dane osobowe podane podczas wydania i doładowania Karty Podarunkowej będą przetwarzane w celu wywiązania się przez Administratora z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia skorzystania z gwarancji lub rękojmi oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny Administratora.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania zamówionych świadczeń albo gdy jest to konieczne dla rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające sprzedaż w naszym sklepie internetowym oraz sklepach stacjonarnych.
 4. Dane będą przechowane przez okres realizacji umowy. Po tym okresie dane Użytkowników będą przechowywane dlatego, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych mamy prawny obowiązek pozostać rozliczali z przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników, jednak łącznie nie dłużej niż 5 lat.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przeniesienia danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W takim wypadku Administratorowi nie wolno dłużej przetwarzać tych danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw lub wolności Użytkownika
 6. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą być wnoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Za odrębną zgodą Użytkownika Administratorowi przysługiwać będzie prawo przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.
§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w przypadku Karty Podarunkowej nabytej w Sklepie Internetowym stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego ModernBHP - https://modernbhp.pl/regulamin-sklepu
  2. Nabycie Karty Podarunkowej przez klientów biznesowych – firmę/przedsiębiorcę (w ramach relacji B2B) następuje na podstawie odrębnych stosunków prawnych z odrębnościami z nich wynikającymi. Ustalenia Stron, o których mowa w zdaniu poprzednim maja walor nadrzędny względem postanowień niniejszego Regulaminu. 
  3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
   1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa przez uprawnione organy, lub wydanie wiążących rekomendacji lub zaleceń przez właściwe organy a mające wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji, lub rekomendacji, zaleceń,
   2. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu, w szczególności zgłaszanych przez Użytkowników, w tym także sprostowania oczywistych omyłek lub błędów pisarskich,
   3. rozbudowa lub zmiana istniejących funkcjonalności Karty Podarunkowej bądź dodanie nowych funkcjonalności Karty Podarunkowej,
   4. bezpieczeństwo Użytkowników w tym w szczególności konieczność przeciwdziałanie nadużyciom,
   5. zmiany spowodowane względami technicznymi lub technologicznych (w szczególności na skutek aktualizacji wymagań technicznych niezbędnych do procesu obsługi Karty Podarunkowej wskazanych w Regulaminie, lub wprowadzenie postępowych rozwiązań technicznych w procesie obsługi Karty Podarunkowej),
   6. zaistnienie okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Wydawcy lub Użytkowników, którego nie można było przewidzieć w dacie publikacji i w okresie obowiązywania Regulaminu lub aktywacji Karty Podarunkowej np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki, wojna, nadzwyczajne oddziaływanie czynników atmosferycznych wywołujące skutki wpływające na możliwość nabycia i realizacji Karty Podarunkowej.
  4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej www.modernbhp.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl