Wysyłka już od 12,99 zł

 +48 783 165 510

biuro@modernbhp.pl

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu obowiązujący od 01.01.2017

 

Firma Modern Company Jarosław Werner jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. 

ZOBACZ WPIS CDEIG
 

Poniższy regulamin określa zasady sprzedaży przez sklepu.modernbhp.pl, prowadzonym przez Jarosław Werner z siedzibą Al. Czerwonych Maków 15 59-220 Legnica 52, , NIP: 695-136-18-06, REGON 383535738, e-mail: biuro@modernbhp.pl, zwana w dalszej części ModernBHP
 
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w ramach sklepu www.modernbhp.pl;
  Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.modernbhp.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  Towar na zamówienie - rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem może być koszulka, która została oznakowana grafiką 
  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Modern Company Jarosław Werner  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu;
  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.                                                                                                                 Termin wysyłki - jest to czas (prezentowany przy każdym produkcie) który określa kiedy towar zostanie przekazany przez ModernBhp firmie kurierskiej                                                                                                 Czas dostawy - jest to czas w którym firma kurierska dostarczy towary przez ModernBhp                                                                          

 
1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem modernbhp.pl
 2. Sklep działający pod adresem modernbhp.pl, prowadzony jest przez Jarosław Wernerz siedzibą Al. Czerwonych Maków 15, 59-220 Legnica, NIP: 695-136-18-06 , e-mail: biuro@modernbhp.pl , zwana w dalszej części Modern BHP
 3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli.
 4. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu: modernbhp.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Informacja o cenie Towarów podawana na stronie modernbhp.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila z ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient może korzystać ze Sklepu jako zarejestrowany lub niezarejestrowany Klient w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Dokonując rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, oraz komunikacji i otrzymania informacji handlowych związanych z ofertą sklepu. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia oraz informacji dotyczących technicznych zmian na jego koncie. Klient może w każdej chwili można zrezygnować z konta w sklepie, poprzez przesłanie listu bez treści z wpisanym słowem "Usunięcie konta" wysłany z adresu, który został podany przy zakładaniu konta. Konto oraz wszelkie dane z nim związane zostaną trwale i nieodwracalnie usunięte z bazy w ciągu 7 dni (dni robocze). Po ich usunięciu Klient otrzymuje potwierdzenie usunięcia konta.
 5. Modern BHP zobowiązuje się do dbania o poufność wszelkich danych osobowych uzyskanych w trakcie działalności Sklepu. Dane te w żadnej formie ani w żadnym wypadku nie będą ujawniane innym osobom trzecim, ani innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane te dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2000r., Nr 144, poz. 1204. Składanie Zamówień odbywa się z wykorzystaniem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia SSL.  Zgodnie z prawem każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych i może je przeglądać i dowolnie modyfikować oraz zażądać ich trwałego usunięcia.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Modern BHP,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Modern BHP może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu lub przepisów prawa.
 8. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Modern BHP
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z działaniem Sklepu, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy otworzyć stronę modernbhp.pl, dokonać wyboru , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Złóż zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Złóż zamówienie".
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Modern BHP Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
 9. W przypadku braku wpływu należności za zamówienia z wybranym sposobem płatności "wpłata na konto" w terminie późniejszym niż 7 dni od terminu złożenia zamówienia zamówienie zostanie  anulowane.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Odwołanie zamówienia klienta lub zmiany zamówienia klienta - zmiana podanych danych osobowych lub szczegółów zamówienia (liczba i rodzaj Towarów) - Klient może dokonać do momentu wysłania zamówienia, wysyłając stosowny list e-mail na adres kontaktowy sklepu lub telefonicznie. Zapis powyższy nie wyłącza uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej.
 12. ModernBhp zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności. W takim przypadku do obowiązku ModernBhp należy niezwłoczne poinformowanie klienta o tym fakcie oraz zwrot wszystkich przekazanych środków pieniężnych na poczet złożonego przez klienta zamówienia.  Ceny i akceptowane metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23 %) oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • przelewem na numer konta bankowego ING Bank Śląski 66 1050 1748 1000 0097 1490 0611
  • przy odbiorze Towarów.
  • za pobraniem - opłatę uiszcza się podczas dostawy u kuriera - brak odbioru przesyłki nie zwalnia klienta z obowiązku zapłaty za przesyłkę i odbióru towaru
  • za pomocą bezpiecznych płatności systemu Payu, Przelewy24, Imoje
 3.  W przypadku bezpiecznych płatności Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, Payu, Przelewy 24 Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską INPOST lub firmą DPD (przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, Paczkomaty Inpost). Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Przy każdym produkcie jest podany termin wysyłki, który opisuje, kiedy produkty mogą zostać przez nas wysłane - od 24 godzin do 7 dni roboczych. Ofertę którą prezentujemy na stronie posiadamy na stanach magazynowym, może się jednak zdarzyć chwilowy brak, spowodowany niestandardowym zakupem lub innymi zdarzeniami losowymi, na który ModernBhp nie ma wpływu w takim przypadku faktyczny termin wysyłki może się wydłużyć maksymalnie do 14 dni roboczych. Standardowy termin realizacji dostawy przez firmy kurierskie wynosi od 24 godzin do 2 dni roboczych licząc od dnia przekazania towaru firmie kurierskiej. Aby poprawnie obliczyć przewidywany termin otrzymania paczki należy:  TERMIN WYSYŁKICZAS DOSTAWYTERMIN OTRZYMANIA PACZKI
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail  potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.
 5. Przesyłka pobraniowa - w przypadku nieodebrania przesyłki zakupionej w tej formie a konsument nie odstąpił od umowy zawartej na odległość, zawartą umowę kupna-sprzedaży uznaje się za ważną. Zgodnie z umową, sprzedawca zobowiązuje się do wydania rzeczy, a kupujący do odebrania oraz zapłacenia za towar.Z dniem wydania danej rzeczy przez sprzedawcę, prawo własności do niej należy do osoby kupującej. A zatem, gdy konsument nie odbiera rzeczy dostarczonej na podany przez niego adres (czyli rzeczy już należącej do niego) – narusza warunki umowy.
 6. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 12 zł do 25 zł  i  jest zależny od gabarytu przysyłki oraz wybranego przewoźnika (DPD, INPOST oraz innych).
 7. Wobec naruszeń warunków umowy, sprzedawca ma prawo dochodzić od klienta obowiązku wykonania zawartej umowy, czyli zapłaty ceny za towar oraz odszkodowania za poniesione wydatki (np. koszty odesłania towaru z powrotem dla sprzedawcy, czy koszty magazynowania).

   Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej"
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz innych przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Modern BHP dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru, ewentualnych kosztów wysyłki oraz odsetek ustawowych na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a Klienta jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres:  Modern BHP al. Czerwonych Maków 15,59-220 Legnica.
 5. Na podstawie art 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta sklep ModernBhp nie przyjmuje zwrotu towarów wykonanych na zamówienie. Towarem na zamówienie są to wszystkie produkty, które są oznaczone na karcie produktu jako "Towar na zamówienie" Po zakupie przez klienta następuje personalizacja towaru grafikami wskazanymi w karcie produktu (wizualizacja produktu z grafiką) lub udostępnionymi przez klienta i nie ma możliwości przywrócenia towaru do pierwotnego stanu. Umieszczanie jakichkolwiek grafik na odzieży następuje tylko i wyłącznie po dokonanym zakupie przez klienta. Proces nanoszenia grafik na odzieży jest procesem nie odwracalnym.
 6. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupującyReklamacje dotyczące Towarów

 1. Modern BHP jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@modernbhp.pl lub listownie na adres:  Jarosław Werner z siedzibą Al. Czerwonych Maków 15 59-220 Legnica 52, , NIP: 695-136-18-06. Modern BHP zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj
 3. W przypadku reklamacji wadliwego Towaru Sklep gwarantuje niezwłoczną wymianę na Towar pełnowartościowy lub wymianę na inny lub zwrot należności. Sklep pokrywa wszelkie koszty dostawy związane z reklamacją. Sklep nie przyjmuje przesyłek z płatnością przy odbiorze.
 4. Klient ma prawo złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

 

Informacja o gwarancji

 1. Towary sprzedawane w Sklepie modernbhp.pl są objęte gwarancją producenta

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Modern BHP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Modern BHP Jarosław Werner z siedzibą Al. Czerwonych Maków 15 59-220 Legnica 52, , NIP: 695-136-18-06lub listem e-mail na adres: biuro@modernbhp.pl
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Modern BHP zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni

  
Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Modern BHP Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Modern BHP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wprowadzone do regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o tym fakcie Klientów za pośrednictwem poczty e-mail. Klient ma prawo do niezakceptowania zmian regulaminu, co oznacza rezygnację z korzystania z usług Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.Jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji. Odpowiemy na wszelkie pytania i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Państwa zadowolenie jest dla nas bardzo ważne.

Można skontaktować się z nami na kilka sposobów:

e-mail: biuro@modernbhp.pl


 

Modern BHP Jarosław Werner

Al. Czerwonych Maków 15

59-220 Legnica

NIP: 695-136-18-06

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl