Předpisy

Pravidla internetového obchodu Modernbhp
Tento dokument stanoví především pravidla, podle kterých se uzavírají smlouvy v obchodě, včetně důležitých informací o prodávajícím, obchodě a právech spotřebitelů.

 

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontaktování prodávajícího
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Provádění nákupů v Obchodě
§ 5 Platby
§ 6 Dokončení objednávky
§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy
§ 8 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy
§ 9 Reklamace
§ 10 Osobní údaje
§ 11 Námitky
Příloha 1: Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

§ 1 DEFINICE
Pracovní dny - dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků v Polsku.
Občanský zákoník - polský zákon ze dne 23. dubna 1964 Občanský zákoník.
Spotřebitel - kupující, který je fyzickou osobou, nakupující v Obchodě nebo činící úkony směřující k nákupu, bez přímé souvislosti s jeho ekonomickou nebo profesní činností.
Účet - digitální služba upravená zvláštními předpisy ve smyslu zákona o právech spotřebitelů, díky níž může Kupující bezplatně využívat další funkce v Obchodě.
Kupující - každý subjekt, který nakupuje v Obchodě nebo podniká kroky k uskutečnění nákupu.
Privilegovaný kupující - Spotřebitel nebo Privilegovaný podnikatel.
Privilegovaný podnikatel - Kupující, který je fyzickou osobou, uzavírá nebo hodlá uzavřít s Prodávajícím smlouvu na základě Obchodních podmínek, která přímo souvisí s jeho podnikatelskou činností, ale nemá pro něj profesionální charakter.
Obchodní podmínky - tyto Pravidla.
Obchod - internetový obchod Modernbhp provozovaný Prodávajícím na internetové adrese https://modernbhp.pl.
Prodávající - MODERN COMPANY SP. Z O.O se sídlem ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, zapsaná v Národním soudním rejstříku - rejstříku podnikatelů REGONEM SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, pod č. KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON č. 52647694200000, základní kapitál 20000,00 zł.
Zákon o právech spotřebitelů - polský zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů.
§ 2 KONTAKT S PRODÁVAJÍCÍM
Poštovní adresa: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
E-mailová adresa: biuro@modernbhp.pl
Telefon: +48 76 817 60 01
Náklady na telefonní hovor nebo přenos dat uskutečněný Kupujícím vyplývají ze základního tarifu telekomunikačního operátora nebo poskytovatele internetových služeb, které Kupující využívá. Prodávající upozorňuje, že náklady na mezinárodní hovor nebo mezinárodní přenos dat mohou být vyšší než náklady na vnitrostátní hovor nebo přenos - v závislosti na tarifu přijatém telekomunikačním operátorem nebo poskytovatelem internetových služeb využívaným Kupujícím.
§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY
Pro řádné fungování Obchodu jsou vyžadovány následující podmínky:
zařízení s přístupem k internetu
internetový prohlížeč podporující JavaScript a cookies.
Pro zadání objednávky v Obchodě je kromě požadavků uvedených v odstavci 1 nutný aktivní e-mailový účet.
§ 4 NAKUPOVÁNÍ V OBCHODĚ
Ceny produktů uvedené v Obchodě jsou celkové ceny za produkt.
Prodávající upozorňuje, že celková cena objednávky se skládá z ceny za produkt uvedené v Obchodě a případných nákladů na dodání zboží.
Vybraný produkt ke koupi musí být přidán do nákupního košíku v Obchodě.
Kupující poté vybere způsob dodání zboží a způsob úhrady objednávky z možností dostupných v Obchodě a uvede údaje potřebné k dokončení učiněné objednávky.
Objednávka je učiněna, když Kupující potvrdí její obsah a souhlasí s obchodními podmínkami.
Podání objednávky se rovná uzavření smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.
Kupující se může v Obchodě zaregistrovat, tj. vytvořit si v něm Účet, nebo nakupovat bez registrace tak, že při každé případné objednávce uvede své údaje.
§ 5 PLATBY
V Obchodě jsou k dispozici následující platební metody:
Jednoduchý převod na bankovní účet Prodávajícího;
platební kartou:
Visa ; b) platební kartou: Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
prostřednictvím platební platformy:
PayPal
PayU
Przelewy24
dobírka, tj. platba v hotovosti při dodání zboží kupujícímu;
kartou nebo v hotovosti při osobním odběru zboží.
Pokud se kupující rozhodne pro platbu předem, musí být objednávka uhrazena do 2 pracovních dnů od podání objednávky.
Nákupem v obchodě kupující souhlasí s používáním elektronických faktur prodávajícím. Kupující má právo svůj souhlas odvolat.
§ 6 VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY
Doba vyřízení objednávky je uvedena v Obchodě.
Pokud se Kupující rozhodl zaplatit objednávku předem, Prodávající přistoupí ke zpracování objednávky až po jejím uhrazení.
Pokud Kupující v rámci jedné objednávky zakoupil výrobky s různou dobou realizace, bude objednávka vyřízena ve lhůtě platné pro výrobek s nejdelší dobou realizace.
Země, na jejichž území se dodávka uskutečňuje:
Polsko
Německo
Francie
Česká republika
Slovensko
Bulharsko
Belgie
Rumunsko
Spojené království
Maďarsko
Litva
Lotyšsko
Estonsko
V obchodě jsou k dispozici následující způsoby doručení:
prostřednictvím kurýrní společnosti;
prostřednictvím ORLEN Parcels;
do balíkomatů InPost.
Kupující si může zboží vyzvednout osobně v provozovně společnosti v její otevírací době.
Pokud se Kupující rozhodne pro osobní odběr, bude zboží připraveno k vyzvednutí v uvedený den dokončení objednávky.
§ 7 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Zvýhodněný kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím obchodu, s výhradou § 8 obchodních podmínek, do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne:
od 14. dne, kdy se zboží dostalo do držení přednostního kupujícího nebo kdy se zboží dostalo do držení třetí osoby odlišné od dopravce a určené přednostním kupujícím;
kdy přednostní kupující převzal poslední zboží, šarži nebo část zboží nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce, kterou přednostní kupující označil, převzala poslední zboží, šarži nebo část zboží v případě smlouvy zahrnující převod vlastnictví více druhů zboží, které jsou dodávány samostatně, po částech nebo po částech.
Aby mohl privilegovaný kupující uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího s využitím údajů uvedených v § 2 obchodních podmínek, a to jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem).
Zvýhodněný kupující může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený na konci obchodních podmínek, není to však povinné.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když přednostní kupující zašle informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
V případě odstoupení od uzavřené smlouvy vrátí Prodávající Přednostnímu kupujícímu všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání, který si Přednostní kupující zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o rozhodnutí Přednostního kupujícího uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy.
Prodávající vrátí platbu stejným platebním prostředkem, který použil Prioritní kupující v původní transakci, pokud Prioritní kupující nesouhlasí s jiným způsobem; v každém případě Prioritnímu kupujícímu nevzniknou v souvislosti s tímto vrácením žádné náklady.
Pokud Prodávající nenabídl, že si zboží od Privilegovaného kupujícího vyzvedne sám, může Prodávající zadržet platbu, dokud zboží neobdrží nebo dokud mu nebude předložen doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
Prodávající požaduje, aby zboží bylo vráceno na adresu: Goździkowa 35, 59-220 Legnica neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Kupující oprávněný informovat Prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je zachována, pokud přednostní kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty.
Přednostní kupující nese přímé náklady na vrácení zboží.
Privilegovaný kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku jiného použití zboží, než které bylo nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
Pokud zboží vzhledem k jeho povaze nelze vrátit obyčejnou poštou, nese privilegovaný kupující rovněž přímé náklady na vrácení zboží. O předpokládané výši těchto nákladů bude Privilegovaný kupující informován Prodávajícím v popisu zboží v Obchodě nebo při objednávce.
V případě, že je požadováno vrácení peněz za transakci provedenou zvýhodněným kupujícím pomocí platební karty, Prodávající provede vrácení peněz na bankovní účet přiřazený k této platební kartě.
§ 8 VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku uvedené v § 7 obchodních podmínek se na smlouvu nevztahuje:
v níž je předmětem plnění neprefabrikované zboží vyrobené podle specifikace zvýhodněného kupujícího nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb;
v níž je předmětem plnění zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
kdy je předmětem plnění zboží dodané v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
pokud je předmětem plnění zboží, které je vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelné od jiného zboží;
pokud jsou předmětem plnění zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
v případě dodávek novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném;
u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
§ 9 REKLAMACE
I OBECNÁ USTANOVENÍ
Prodávající odpovídá kupujícímu jako privilegované straně za soulad plnění se smlouvou, jak stanoví obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení zákona o právech spotřebitelů.
Prodávající žádá, aby stížnosti (včetně těch, které se týkají provozu obchodu) byly podávány na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 obchodních podmínek.
Pokud byla na výrobek poskytnuta záruka, jsou informace o ní a jejích podmínkách k dispozici v Obchodě.
Prodávající na stížnost odpoví do 14 dnů od jejího obdržení.
II PŘEDNOSTNÍ KUPUJÍCÍ
Zboží
V případě nesouladu zboží s kupní smlouvou má Privilegovaný kupující možnost uplatnit práva stanovená v kapitole 5a Zákona o právech spotřebitelů.
Prodávající odpovídá za nesoulad zboží se smlouvou existující v době dodání a projevený do dvou let od tohoto okamžiku, pokud doba použitelnosti zboží stanovená prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem není delší.
V souladu s ustanoveními zákona o právech spotřebitelů může zvýhodněný kupující v případě nesouladu s kupní smlouvou požadovat:
výměnu zboží,
opravu zboží.
Kromě toho může Privilegovaný kupující učinit prohlášení o:
snížení ceny,
odstoupit od smlouvy
v situaci, kdy:
Prodávající odmítl uvést zboží do souladu se smlouvou v souladu s § 43d odst. 2 zákona o právech spotřebitelů;
Prodávající neuvedl zboží do souladu se smlouvou v souladu s čl. 43d odst. 4-6 zákona o právech spotřebitelů;
nesoulad zboží s kupní smlouvou trvá i přesto, že se prodávající pokusil uvést zboží do souladu s kupní smlouvou;
nesoulad zboží se smlouvou je natolik závažný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího využití prostředků nápravy uvedených v článku 43d zákona o právech spotřebitelů;
z prohlášení prodávajícího nebo z okolností je zřejmé, že prodávající neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené lhůtě nebo bez zbytečných obtíží pro zvýhodněného kupujícího.
V případě zboží, které podléhá opravě nebo výměně, je zvýhodněný kupující povinen zpřístupnit zboží prodávajícímu. Prodávající odebere zboží od přednostního kupujícího na vlastní náklady.
Zvýhodněný kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je nesoulad zboží se smlouvou nepodstatný.
V případě odstoupení od smlouvy uvedené v tomto bodě (týkající se zboží) je přednostní kupující povinen neprodleně vrátit zboží prodávajícímu na jeho náklady na adresu ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica. Prodávající vrátí zvýhodněnému kupujícímu cenu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení zboží nebo dokladu o jeho vrácení.
Prodávající vrátí přednostnímu kupujícímu částky splatné v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení přednostního kupujícího o snížení ceny.
Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a reklamací
Prodávající informuje Spotřebitele o možnosti využít mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a uplatňování nároků. Pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v sídlech nebo na internetových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů. Spotřebitel může využít mj:
pomoc příslušného evropského spotřebitelského centra ze sítě evropských spotřebitelských center. Tato centra poskytují informace o právech spotřebitelů a pomáhají řešit spory v případě přeshraničních nákupů. Pomoc evropských spotřebitelských center je zpravidla bezplatná. Seznam spotřebitelských center příslušných pro vaši zemi najdete na adrese: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/.
platformu pro online řešení sporů (ODR) poskytovanou Evropskou komisí, která je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Kromě toho lze v Polské republice využít následující formy podpory:
mediace prováděná místně příslušným Vojvodským inspektorátem obchodní inspekce, kterému je třeba předložit žádost o mediaci. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam inspektorátů naleznete zde: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php.
s pomocí místně příslušného stálého rozhodčího soudu pro spotřebitele působícího při oblastním inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci před rozhodčím soudem. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam soudů je k dispozici na adrese: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php.
Předchozí ustanovení má pouze informativní charakter a nezakládá povinnost prodávajícího využít mimosoudního řešení sporů.
Využití mimosoudních způsobů řešení stížností a reklamací je pro Prodávajícího i Spotřebitele dobrovolné.
Spotřebitel může navíc využít bezplatnou pomoc obecního nebo okresního spotřebitelského ombudsmana.
III KUPUJÍCÍ, KTEŘÍ NEJSOU PŘEDNOSTNÍMI KUPUJÍCÍMI
V případě vady zboží má Kupující, který není Přednostním kupujícím, možnost uplatnit reklamaci vadného zboží na základě záruky upravené v občanském zákoníku.
Vůči jinému než přednostnímu kupujícímu odpovídá prodávající ze záruky, pokud je fyzická vada zjištěna před uplynutím dvou let ode dne dodání zboží kupujícímu.
Kupující, který je jiným než privilegovaným podnikatelem, ztrácí dle občanského zákoníku práva ze záruky, jestliže zboží neprohlédl v době a způsobem obvyklým pro zboží tohoto druhu a neoznámil vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, a pokud vada vyšla najevo až později - pokud ji neoznámil Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pro dodržení výše uvedené lhůty postačí zaslání oznámení o vadě před uplynutím lhůty.
Při uplatnění záruky může Kupující, který není Přednostním kupujícím, za podmínek stanovených občanským zákoníkem:
- učinit prohlášení o snížení ceny,
v případě podstatné vady učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy,
požadovat výměnu zboží za zboží bez vad,
požadovat odstranění vady.
Pokud se ukáže, že k projednání reklamace je nutné doručit vadné zboží prodávajícímu, je kupující jiný než privilegovaný kupující povinen doručit zboží na adresu ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica.
§ 10 OSOBNÍ ÚDAJE
Správcem osobních údajů poskytnutých Kupujícím při využívání Obchodu je Prodávající. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů Prodávajícím - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů - lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti, obsažené v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů - "RODO".
Účelem zpracování údajů Kupujícího poskytnutých Kupujícím v souvislosti s nákupem v Obchodě ze strany Prodávajícího je vyřízení objednávky. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě:
smlouva nebo úkony učiněné na žádost Kupujícího směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO),
zákonná povinnost prodávajícího týkající se účetnictví (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO) a
oprávněný zájem Prodávajícího zpracovávat údaje za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby případných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).
Poskytnutí údajů kupujícím je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí údajů znemožní uzavření smlouvy v obchodě.
Údaje poskytnuté Kupujícím v souvislosti s nákupem v Obchodě budou zpracovávány do:
smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím pozbude platnosti;
Prodávající již není ze zákona povinen údaje Kupujícího zpracovávat;
zanikne možnost uplatnění nároků Kupujícího nebo Prodávajícího souvisejících se smlouvou uzavřenou prostřednictvím Obchodu;
je přijata námitka Kupujícího proti zpracování jeho osobních údajů - v případě, že základem zpracování údajů byl oprávněný zájem Prodávajícího.
- v závislosti na tom, co se v daném případě uplatní.
Kupující má právo požadovat:
přístup ke svým osobním údajům,
opravu,
výmaz,
omezení zpracování,
na předání údajů jinému správci
jakož i právo na:
vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících s konkrétní situací kupujícího - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO (tj. na základě oprávněných zájmů prodávajícího).
Za účelem uplatnění svých práv by měl Kupující kontaktovat Prodávajícího s využitím údajů uvedených v § 2 Obchodních podmínek.
Pokud se Kupující domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány protiprávně, může podat stížnost u orgánu příslušného k ochraně osobních údajů. V Polsku je jím předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
§ 11 PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Poskytování protiprávního obsahu ze strany Kupujícího je zakázáno.
Každá objednávka učiněná v Obchodě představuje samostatnou smlouvu a vyžaduje samostatný souhlas s Obchodními podmínkami. Smlouva se uzavírá na dobu a za účelem splnění objednávky.
Všechny smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek se řídí polským právem s výhradou ustanovení odstavce 4.
Volba polského práva pro smlouvy uzavřené na základě těchto Obchodních podmínek se Spotřebitelem nezbavuje ani neomezuje práva tohoto Spotřebitele vyplývající z kogentních ustanovení právních předpisů, které se na Spotřebitele vztahují v situacích, kdy volba práva neexistuje. To zejména znamená, že pokud vnitrostátní předpisy platné pro daného Spotřebitele poskytují širší ochranu, než jakou poskytují tyto Podmínky nebo polské právo, použije se širší ochrana.
Smlouvy uzavřené na základě těchto Pravidel se uzavírají v polském jazyce.
V případě případného sporu s Kupujícím, který není Prioritním kupujícím, týkajícího se smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu, je příslušným soudem soud příslušný podle sídla Prodávajícího.


Příloha č. 1 k obchodním podmínkám

Níže naleznete vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který Spotřebitel nebo Privilegovaný kupující může, ale nemusí použít:

 

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář by měl být vyplněn a odeslán pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

MODERNÍ SPOLEČNOST SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-mailová adresa: biuro@modernbhp.pl
- Já/my(*) ..................................................................... tímto informuji(*) o svém odstoupení od kupní smlouvy na následující zboží(*) / poskytnutí následující služby(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- Datum uzavření smlouvy(*)/data převzetí(*)

..............................................................................................................................................................................

- Jméno spotřebitele(ů)/podnikatele(ů), který(í) je(jsou) zvýhodněn(i):

..............................................................................................................................................................................

- Adresa spotřebitele(ů)/podnikatele(ů) s výsadami:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis spotřebitele (spotřebitelů)/podnikatele (podnikatelů)
(pouze pokud je formulář zasílán v papírové podobě)

Datum ............................................

(*) Nehodící se škrtněte.

Podmínky pro vedení účtu
v obchodě Modernbhp

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt s poskytovatelem služeb
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Účet
§ 5 Reklamace
§ 6 Právo na odvolání
§ 7 Osobní údaje
§ 8 Změny obchodních podmínek nebo účtu
§ 9 Závěrečná ustanovení

§ 1 DEFINICE
Spotřebitel - Zákazník, který je fyzickou osobou a který uzavřel smlouvu o poskytnutí Účtu podle těchto Podmínek nebo vyvíjí činnost směřující k uzavření takové smlouvy, aniž by to přímo souviselo s jeho ekonomickou nebo profesní činností.
Účet - digitální služba ve smyslu zákona o právech spotřebitelů, kterou Poskytovatel služby poskytuje Zákazníkovi bezplatně elektronickou formou a jejímž prostřednictvím může Zákazník využívat další funkce v Obchodě.
Privilegovaný podnikatel - Příjemce služby, který je fyzickou osobou uzavírající Smlouvu o účtu podle Obchodních podmínek (nebo činící kroky k uzavření Smlouvy), která přímo souvisí s jeho podnikatelskou činností, ale nemá pro něj profesionální charakter.
Obchodní podmínky - tyto podmínky pro Účet.
Obchod - internetový obchod Modernbhp provozovaný Poskytovatelem služby na adrese https://modernbhp.pl.
Zákazník - jakýkoli subjekt, který uzavřel smlouvu o Účtu nebo podniká kroky k uzavření takové smlouvy.
Privilegovaný zákazník - zákazník, který je Spotřebitelem nebo Privilegovaným podnikatelem.
Poskytovatel služeb - MODERNÍ SPOLEČNOST SP. Z O.O se sídlem ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, zapsaná v Národním soudním rejstříku - Rejstříku podnikatelů REGONEM SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, pod č. KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON č. 52647694200000, základní kapitál 20000,00 zł.
Zákon o právech spotřebitelů - polský zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů.
§ 2 KONTAKT S POSKYTOVATELEM SLUŽEB
Poštovní adresa: Goździkowa 35, 59-220 Legnica.
E-mailová adresa: biuro@modernbhp.pl
Telefon: +48 76 817 60 01
Cena telefonního hovoru nebo datového přenosu uskutečněného Zákazníkem se řídí základním tarifem telekomunikačního operátora nebo poskytovatele internetových služeb, které Zákazník využívá. Poskytovatel služeb upozorňuje, že náklady na mezinárodní hovor nebo mezinárodní přenos dat mohou být vyšší než náklady na vnitrostátní hovor nebo přenos - v závislosti na tarifu přijatém telekomunikačním operátorem nebo poskytovatelem internetových služeb, který Zákazník využívá.
§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY
Pro správné fungování a zřízení Účtu jsou vyžadovány následující podmínky:
aktivní e-mailový účet,
zařízení s přístupem k internetu,
internetový prohlížeč podporující JavaScript a cookies.
§ 4 ÚČET
Zřízení účtu je zcela dobrovolné a závisí na vůli zákazníka.
Účet poskytuje Zákazníkovi další možnosti, jako například: prohlížení historie objednávek, které Zákazník v Obchodě učinil, kontrolu stavu objednávky nebo úpravu údajů o Zákazníkovi.
Pro zřízení Účtu je třeba v Obchodě vyplnit příslušný formulář.
Okamžikem zřízení Účtu je mezi Zákazníkem a Poskytovatelem služeb uzavřena smlouva na dobu neurčitou o vedení Účtu podle pravidel uvedených v těchto Obchodních podmínkách.
Poskytovatel služeb zahájí poskytování služby vedení Účtu za podmínek uvedených v těchto Podmínkách neprodleně po uzavření smlouvy o vedení Účtu.
Zákazník může bez jakýchkoli nákladů kdykoli odstoupit od vedení Účtu.
Odstoupení od Účtu má za následek ukončení smlouvy o vedení Účtu. Aby mohl Poskytovatel služeb Účet vymazat, musí Zákazník zaslat své odstoupení od Účtu na e-mailovou adresu Poskytovatele služeb uvedenou v § 2 Podmínek, což bude mít za následek okamžité vymazání Účtu a ukončení smlouvy o vedení Účtu.
§ 5 STÍŽNOSTI
I OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Poskytovatel služeb žádá, aby stížnosti týkající se Účtu byly podávány na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 Podmínek.
Poskytovatel služeb odpoví na stížnost do 14 dnů od jejího obdržení.
II PRIVILEGOVANÍ PŘÍJEMCI
Poskytovatel služeb odpovídá vůči Privilegovanému příjemci za soulad plnění se smlouvou, jak stanoví obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení zákona o právech spotřebitelů.
V případě nedostatečného plnění smlouvy o účtu ze strany Poskytovatele služeb má Privilegovaný zákazník možnost uplatnit práva upravená v § 5b zákona o právech spotřebitelů.
Pokud Poskytovatel služeb neposkytl digitální službu, může Privilegovaný zákazník vyzvat Poskytovatele služeb k poskytnutí digitální služby. Pokud Poskytovatel služeb přesto neposkytne digitální službu bezodkladně ani v dodatečné lhůtě výslovně dohodnuté mezi Poskytovatelem služeb a Privilegovaným zákazníkem, může Privilegovaný zákazník odstoupit od smlouvy o účtu.
Přednostní zákazník může odstoupit od smlouvy o účtu bez výzvy k poskytnutí digitální služby, pokud:
je z prohlášení nebo okolností Poskytovatele služeb zřejmé, že nebude poskytovat digitální službu, nebo
se Privilegovaný zákazník a Poskytovatel služeb dohodli nebo je z okolností smlouvy o účtu zřejmé, že konkrétní datum dodání digitální služby mělo pro Privilegovaného zákazníka podstatný význam a Poskytovatel služeb v tomto termínu digitální službu nedodal.
Poskytovatel služby odpovídá za nesoulad průběžně dodávané digitální služby se smlouvou o účtu, který nastal nebo vyšel najevo v době, kdy podle této smlouvy měla být služba dodána.
Pokud digitální služba není v souladu se smlouvou o účtu, může prioritní zákazník požádat o její uvedení do souladu s touto smlouvou.
Pokud digitální služba není v souladu se smlouvou o účtu, je Privilegovaný zákazník povinen v přiměřeném rozsahu a za použití nejméně zatěžujících technických prostředků spolupracovat s poskytovatelem služeb na včasném zjištění, zda nesoulad digitální služby se smlouvou o účtu není způsoben vlastnostmi digitálního prostředí Privilegovaného zákazníka.
Kromě toho, pokud digitální služba není v souladu se smlouvou o účtu, může Privilegovaný zákazník podat prohlášení o odstoupení od této smlouvy, kdy:
uvedení digitální služby do souladu se smlouvou o účtu je nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené náklady podle § 43m odst. 2 a 3 zákona o právech spotřebitelů;
poskytovatel služby neuvedl digitální službu do souladu se smlouvou o účtu v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy byl prioritním zákazníkem informován o nesouladu s touto smlouvou, a to bez nepřiměřených obtíží pro prioritního zákazníka, s přihlédnutím k povaze a účelu této digitální služby, k němuž je využívána;
nesoulad digitální služby se smlouvou o účtu trvá, přestože se poskytovatel služeb pokusil uvést digitální službu do souladu s touto smlouvou;
nesoulad digitální služby se smlouvou o účtu je takový, že odůvodňuje odstoupení od smlouvy o účtu, aniž by byl předtím využit prostředek nápravy stanovený v článku 43m zákona o právech spotřebitelů (tj. žádost o uvedení digitální služby do souladu se smlouvou);
z prohlášení poskytovatele služeb nebo z okolností je zřejmé, že poskytovatel služeb neuvede digitální službu do souladu se smlouvou o účtu v přiměřené lhůtě nebo bez zbytečných obtíží pro přednostního zákazníka.
III POSTUPY PRO MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ZJEDNÁVÁNÍ NÁPRAVY
Poskytovatel služeb informuje spotřebitele o možnosti využít mimosoudní postupy pro podávání stížností a zjednávání nápravy. Pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v kancelářích nebo na internetových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů. Spotřebitel může využít mj:
pomoc příslušného evropského spotřebitelského centra ze sítě evropských spotřebitelských center. Tato centra poskytují informace o právech spotřebitelů a pomáhají řešit spor v případě přeshraničních nákupů. Pomoc evropských spotřebitelských center je zpravidla bezplatná. Seznam spotřebitelských center příslušných pro vaši zemi najdete na adrese: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/.
platformu pro online řešení sporů (ODR), kterou poskytuje Evropská komise a která je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Kromě toho jsou v Polské republice k dispozici následující formy podpory:
mediace prováděná místně příslušným Vojvodským inspektorátem obchodní inspekce, kterému je třeba předložit žádost o mediaci. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam inspektorátů naleznete zde: >https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
pomoc místně příslušného stálého rozhodčího soudu pro spotřebitele působícího při zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci před rozhodčím soudem. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam soudů je k dispozici na adrese: >https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Předchozí ustanovení má informativní charakter a nezakládá povinnost poskytovatele služeb využít mimosoudního řešení sporů.
Využití mimosoudních způsobů řešení stížností a reklamací je pro poskytovatele služeb i spotřebitele dobrovolné.
Spotřebitel může navíc využít bezplatnou pomoc obecního nebo okresního spotřebitelského ombudsmana.
§ 6 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Privilegovaný zákazník má právo odstoupit od Smlouvy o účtu uzavřené s Poskytovatelem služeb do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy o účtu uplyne po 14 dnech od uzavření této smlouvy.
Aby mohl Privilegovaný zákazník uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Poskytovatele služeb prostřednictvím údajů uvedených v § 2 Obchodních podmínek, a to jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem).
Zvýhodněný zákazník může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený na konci Obchodních podmínek, není to však povinné.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když přednostní zákazník zašle informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
§ 7 OSOBNÍ ÚDAJE
Poskytovatel služeb je správcem osobních údajů poskytnutých Klientem v souvislosti s uzavřením smlouvy o Účtu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem služeb - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů, jsou obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti, obsažené v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů - "RODO".
Účelem zpracování údajů Zákazníka je provozování Účtu. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě smlouva o poskytování Účtu nebo úkony učiněné na žádost Klienta směřující k uzavření takové smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO), jakož i oprávněný zájem Poskytovatele služeb spočívající ve zpracování údajů za účelem zjištění, prošetření nebo obhajoby případných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).
Poskytnutí údajů ze strany Klienta je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro uzavření Smlouvy o účtu a poskytování služeb, které jsou jejím předmětem. Neposkytnutí údajů znamená, že smlouvu o účtu nelze uzavřít, poskytovatel služeb nebude moci poskytovat služby, které jsou jí pokryty.
Údaje Klienta budou zpracovávány do:
smlouva o účtu přestane platit;
zanikne možnost Klienta nebo Poskytovatele služeb uplatňovat nároky související s Účtem;
bude přijata námitka Klienta proti zpracování jeho osobních údajů - pokud bylo zpracování založeno na oprávněném zájmu Poskytovatele služeb.
- jak je v daném případě relevantní.
Klient má právo požadovat:
přístup ke svým osobním údajům,
opravu,
výmaz,
omezení zpracování,
na předání údajů jinému správci
jakož i právo na:
vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících s konkrétní situací příjemce služby - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (tj. na základě oprávněných zájmů poskytovatele služby).
Za účelem uplatnění svých práv by se měl Objednatel obrátit na Poskytovatele služeb.
Pokud se Klient domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány protiprávně, může podat stížnost u orgánu příslušného pro ochranu osobních údajů. V Polsku je to předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
§ 8 ZMĚNA PRAVIDEL NEBO ÚČTU
Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit pravidla a podmínky pouze ze závažných důvodů. Důležitým důvodem se rozumí nutnost změny Podmínek vyvolaná:
změnou funkčnosti Účtu, která vyžaduje úpravu Podmínek nebo
změnou právních předpisů, které mají vliv na plnění Smlouvy o poskytování Účtu Poskytovatelem služeb, nebo přizpůsobením služeb doporučením, pokynům, příkazům nebo zákazům, výrokům, ustanovením, výkladům nebo rozhodnutím oprávněných orgánů veřejné moci nebo
změna kontaktních nebo identifikačních údajů Poskytovatele služeb.
Informace o plánované změně Podmínek bude zaslána na e-mailovou adresu Klienta přidělenou k Účtu nejméně 7 dní před nabytím účinnosti změn.
Pokud Příjemce služby do doby nabytí účinnosti plánovaných změn nevznese námitky, má se za to, že s nimi souhlasí, což nepředstavuje překážku pro budoucí ukončení smlouvy.
V případě, že Příjemce služeb plánované změny neakceptuje, měl by zaslat oznámení na e-mailovou adresu Poskytovatele služeb uvedenou v § 2 Obchodních podmínek, což bude mít za následek ukončení Smlouvy o vedení účtu, jakmile plánované změny nabudou účinnosti.
Poskytovatel služeb může provést změny na účtu, které nejsou nezbytné pro zachování jeho souladu se smlouvou o vedení účtu z důvodu uvedeného v odst. 1 písm. b) nebo z důvodu změny funkčnosti účtu. Provedení změny uvedené v předchozí větě nevyžaduje žádné náklady na straně prioritního zákazníka. Ustanovení odstavců 2 až 4 se použijí obdobně.
6. Pokud změna uvedená v odstavci 5 podstatně a nepříznivě ovlivní přístup Privilegovaného zákazníka k Účtu nebo jeho používání, zašle Poskytovatel služeb na e-mailovou adresu Privilegovaného zákazníka s dostatečným předstihem na trvalém nosiči informace o povaze a termínu změny a o právech Privilegovaného zákazníka v souvislosti s touto změnou.
§ 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Poskytování protiprávního obsahu Příjemcem služby je zakázáno.
Smlouva o vedení Účtu se uzavírá v polském jazyce.
Smlouva uzavřená na základě těchto Podmínek se řídí polským právem s výhradou odstavce 4.
Volba polského práva pro smlouvu uzavřenou na základě těchto Podmínek se Spotřebitelem nezbavuje ani neomezuje práva Spotřebitele vyplývající z kogentních ustanovení právních předpisů platných pro Spotřebitele v situaci, kdy se volba práva neuplatní. To zejména znamená, že pokud vnitrostátní předpisy platné pro daného Spotřebitele stanoví širší ochranu, než jakou poskytují tyto Obchodní podmínky nebo polské právo - použije se širší ochrana.
V případě případného sporu se zákazníkem, který není prioritním zákazníkem, souvisejícího se smlouvou o účtu, je příslušným soudem soud příslušný podle sídla poskytovatele služeb.
Příloha 1 k obchodním podmínkám
Níže je uveden vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který Spotřebitel nebo Privilegovaný podnikatel může, ale nemusí použít:

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář by měl být vyplněn a vrácen pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

MODERNÍ SPOLEČNOST SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-mailová adresa: biuro@modernbhp.pl
- Já/my(*) ..................................................................... tímto informuji(*) o svém/našem odstoupení od smlouvy o poskytování následující služby(*) / o dodávce digitálního obsahu ve formě(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- Datum uzavření smlouvy(*)

..............................................................................................................................................................................

- Název spotřebitele (spotřebitelů)/podnikatele (podnikatelů), který (kteří) je (jsou) zvýhodněn (zvýhodněni):

..............................................................................................................................................................................

- Adresa spotřebitele(ů)/privilegovaného(ých) podnikatele(ů):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis spotřebitele (spotřebitelů)/podnikatele (podnikatelů)
(pouze pokud je formulář zasílán v papírové podobě)

Datum ............................................

(*) Nehodící se škrtněte.

 

 


Pravidla pro zasílání novinek
v obchodě Modernbhp

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt s poskytovatelem služeb
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Smlouva
§ 5 Reklamace
§ 6 Právo na odstoupení od smlouvy
§ 7 Osobní údaje
§ 8 Změny obchodních podmínek nebo newsletteru
§ 9 Závěrečná ustanovení
§ 1 DEFINICE
Spotřebitel - Zákazník, který je fyzickou osobou, která uzavřela Smlouvu nebo činí kroky k uzavření Smlouvy bez přímé souvislosti s její podnikatelskou nebo profesní činností.
Newsletter - zprávy týkající se Obchodu, včetně informací o nabídkách, akcích a novinkách v Obchodě, poskytované bezplatně Zákazníkovi Poskytovatelem služeb na základě Smlouvy, které představují digitální obsah ve smyslu zákona o právech spotřebitelů.
Preferovaný podnikatel - Zákazník, který je fyzickou osobou uzavírající Smlouvu (nebo činící kroky k uzavření Smlouvy), která přímo souvisí s jeho podnikatelskou činností, ale nemá pro něj profesionální charakter.
Obchodní podmínky - tyto Obchodní podmínky.
Obchod - internetový obchod Modernbhp provozovaný Poskytovatelem služby na adrese https://modernbhp.pl.
Smlouva - smlouva o poskytování newsletteru.
Zákazník - jakýkoli subjekt, který uzavřel Smlouvu nebo podniká kroky k jejímu uzavření.
Prioritní zákazník - zákazník, který je spotřebitelem nebo prioritním podnikatelem.
Poskytovatel služeb - MODERNÍ SPOLEČNOST SP. Z O.O. se sídlem ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, zapsaná v Národním soudním rejstříku - Rejstříku podnikatelů REGONEM SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDEGO, pod č. KRS 0001060318, NIP 6912572717, REGON č. 52647694200000, základní kapitál 20000,00 zł.
Zákon o právech spotřebitelů - polský zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů.
§ 2 KONTAKT S POSKYTOVATELEM SLUŽEB
Poštovní adresa: Goździkowa 35, 59-220 Legnica.
E-mailová adresa: biuro@modernbhp.pl
Telefon: +48 76 817 60 01
Cena telefonního hovoru nebo datového přenosu uskutečněného Zákazníkem se řídí základním tarifem telekomunikačního operátora nebo poskytovatele internetových služeb, které Zákazník využívá. Poskytovatel služeb upozorňuje, že náklady na mezinárodní hovor nebo mezinárodní přenos dat mohou být vyšší než náklady na vnitrostátní hovor nebo přenos - v závislosti na tarifu přijatém telekomunikačním operátorem nebo poskytovatelem internetových služeb, který Zákazník využívá.
§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY
K používání digitálního obsahu, na který se vztahují tyto podmínky, je třeba:
aktivní e-mailový účet;
zařízení s přístupem k internetu;
internetový prohlížeč, který podporuje JavaScript a cookies.
§ 4 SMLOUVA
Zákazník se může dobrovolně přihlásit k odběru newsletteru.
Pro zasílání Newsletteru je nutné uzavřít Smlouvu.
E-maily zasílané na základě Dohody budou směřovány na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při uzavření Dohody.
Za účelem uzavření Dohody Zákazník nejprve zadá svou e-mailovou adresu, na kterou si přeje dostávat zprávy zasílané na základě Dohody, na určené místo v Obchodě. Přihlášením se k odběru novinek je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou a Poskytovatel služeb zahájí jejich poskytování Zákazníkovi - s výhradou bodu 5.
Pro řádné plnění Smlouvy je Zákazník povinen uvést svou správnou e-mailovou adresu.
Zpravodaj bude doručován, jakmile Poskytovatel služeb vytvoří zprávy určené Objednateli.
Zprávy zasílané v rámci Newsletteru budou obsahovat informaci o možnosti odhlásit se z jeho odběru, jakož i odkaz na odhlášení.
Klient se může z odběru Newsletteru kdykoli odhlásit bez udání důvodu a bez jakýchkoli nákladů, a to využitím možnosti uvedené v předchozím ustanovení nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu Poskytovatele služeb uvedenou v § 2 Obchodních podmínek.
Použití odkazu pro odhlášení z odběru Newsletteru nebo zaslání zprávy s žádostí o odhlášení z odběru Newsletteru má za následek okamžité ukončení Smlouvy ze strany Zákazníka.
§ 5 STÍŽNOSTI
I OBECNÁ USTANOVENÍ
Poskytovatel služeb žádá, aby stížnosti týkající se digitálního obsahu, na který se vztahují Podmínky, byly podávány na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 Podmínek.
Poskytovatel služby odpoví na stížnost do 14 dnů od jejího obdržení.
II PRIVILEGOVANÍ PŘÍJEMCI
1. Poskytovatel služeb odpovídá vůči Privilegovanému příjemci za soulad plnění se Smlouvou, jak stanoví obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení zákona o právech spotřebitelů.
V případě nedostatečného plnění Smlouvy ze strany Poskytovatele služeb má Přednostní zákazník možnost uplatnit práva upravená v kapitole 5b Zákona o právech spotřebitelů.
Pokud Poskytovatel služeb nedodal digitální obsah, na který se vztahuje Smlouva, může Privilegovaný zákazník vyzvat Poskytovatele služeb k jeho dodání. Pokud Poskytovatel služeb přesto nedodá digitální obsah, na který se vztahuje Smlouva, ihned nebo v dodatečné lhůtě výslovně dohodnuté mezi Privilegovaným zákazníkem a Poskytovatelem služeb, může Privilegovaný zákazník od Smlouvy odstoupit.
Přednostní zákazník může odstoupit od Smlouvy bez výzvy k dodání digitálního obsahu, na který se vztahuje Smlouva, pokud:
je z prohlášení nebo okolností Poskytovatele služeb zřejmé, že digitální obsah, na který se Smlouva vztahuje, nedodá, nebo
se Prioritní zákazník a Poskytovatel služeb dohodli nebo je z okolností Smlouvy zřejmé, že konkrétní termín dodání digitálního obsahu, na který se Smlouva vztahuje, byl pro Prioritního zákazníka velmi důležitý a Poskytovatel služeb jej v tomto termínu nedodal.
Poskytovatel služeb odpovídá za nesoulad Newsletteru se Smlouvou, který vzhledem k tomu, že je Newsletter doručován průběžně, nastal nebo vyšel najevo v době, kdy měl být podle této Smlouvy doručen.
Pokud digitální obsah, na který se vztahují Podmínky, není v souladu se Smlouvou, může Přednostní zákazník požadovat jeho uvedení do souladu se Smlouvou.
Pokud digitální obsah, na který se vztahují Obchodní podmínky, není v souladu se Smlouvou, je Přednostní zákazník povinen v přiměřeném rozsahu a za použití co nejméně zatěžujících technických prostředků spolupracovat s Poskytovatelem služeb na včasném zjištění, zda nesoulad se Smlouvou není způsoben vlastnostmi digitálního prostředí Přednostního zákazníka.
Kromě toho, pokud digitální obsah, na který se vztahují Obchodní podmínky, není v souladu se Smlouvou, může Privilegovaný zákazník podat prohlášení o odstoupení od Smlouvy, kdy:
uvedení takového digitálního obsahu do souladu se Smlouvou je nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené náklady podle § 43m odst. 2 a 3 zákona o právech spotřebitelů;
Poskytovatel služby neuvedl digitální obsah, na který se vztahují Podmínky, do souladu se Smlouvou v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy byl Poskytovatel služby Prioritním zákazníkem informován o nesouladu se Smlouvou, a to bez nepřiměřených obtíží pro Prioritního zákazníka, s přihlédnutím k jeho povaze a účelu, k němuž je používán;
nesoulad digitálního obsahu, na který se vztahují tyto podmínky, se Smlouvou trvá, přestože se Poskytovatel služeb pokusil uvést jej do souladu se Smlouvou;
nesoulad digitálního obsahu, na který se vztahují obchodní podmínky, se Smlouvou je takový, že odůvodňuje odstoupení od Smlouvy bez předchozího využití prostředku nápravy stanoveného v § 43m zákona o právech spotřebitelů (tj. žádosti o uvedení digitálního obsahu do souladu se Smlouvou);
z prohlášení poskytovatele služeb nebo okolností je zřejmé, že poskytovatel služeb neuvede digitální obsah, na který se vztahují smluvní podmínky, do souladu se Smlouvou v přiměřené lhůtě nebo bez zbytečných obtíží pro přednostního zákazníka.
III POSTUPY PRO MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ZJEDNÁVÁNÍ NÁPRAVY
Poskytovatel služeb informuje Spotřebitele o možnosti využít mimosoudní postupy pro vyřizování stížností a uplatňování nároků. Pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v kancelářích nebo na internetových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů. Spotřebitel může využít mj:
pomoc příslušného evropského spotřebitelského centra ze sítě evropských spotřebitelských center. Tato centra poskytují informace o právech spotřebitelů a pomáhají řešit spor v případě přeshraničních nákupů. Pomoc evropských spotřebitelských center je zpravidla bezplatná. Seznam spotřebitelských center příslušných pro vaši zemi najdete na adrese: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/.
platformu pro online řešení sporů (ODR), kterou poskytuje Evropská komise a která je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Kromě toho jsou v Polské republice k dispozici následující formy podpory:
mediace prováděná místně příslušným Vojvodským inspektorátem obchodní inspekce, kterému je třeba předložit žádost o mediaci. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam inspektorátů naleznete zde: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php.
s pomocí místně příslušného stálého rozhodčího soudu pro spotřebitele působícího při oblastním inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci před rozhodčím soudem. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam soudů je k dispozici na adrese: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php.
Předchozí ustanovení má pouze informativní charakter a nezakládá povinnost poskytovatele služeb využít mimosoudního řešení sporů.
Využití mimosoudních způsobů řešení stížností a reklamací je pro poskytovatele služeb i spotřebitele dobrovolné.
Spotřebitel může navíc využít bezplatnou pomoc obecního nebo okresního spotřebitelského ombudsmana.
§ 6 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Privilegovaný zákazník má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené s Poskytovatelem služeb do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od Smlouvy uplyne po 14 dnech od uzavření této Smlouvy.
Aby mohl Privilegovaný zákazník uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy, musí o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy informovat Poskytovatele služeb s využitím údajů uvedených v § 2 Obchodních podmínek, a to jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem).
Zvýhodněný zákazník může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený na konci Obchodních podmínek, není to však povinné.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačí, když Privilegovaný zákazník zašle informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
§ 7 OSOBNÍ ÚDAJE
Správcem osobních údajů poskytnutých Přednostním zákazníkem v souvislosti se Smlouvou je Poskytovatel služeb. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem služeb - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů, jsou obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti, obsažené v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů - "RODO".
Účelem zpracování údajů Zákazníka je:
plnění Smlouvy; základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě Smlouva nebo úkony učiněné na žádost Příjemce služby za účelem uzavření Smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO);
k analýze účinnosti zpráv zasílaných na základě Smlouvy za účelem stanovení obecných zásad pro efektivní rozesílání v rámci podnikání Poskytovatele služeb; základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je oprávněný zájem Poskytovatele služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO);
za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby případných nároků souvisejících se Smlouvou; základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je oprávněný zájem Poskytovatele služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).
Poskytnutí údajů ze strany Klienta je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro uzavření Smlouvy a dodání digitálního obsahu, na který se vztahuje. Neposkytnutí údajů bude mít za následek, že Smlouva nebude moci být uzavřena a Poskytovatel služeb nedodá digitální obsah, na který se vztahuje.
Údaje Klienta budou zpracovávány do:
Smlouva přestane platit;
zanikne možnost Klienta nebo Poskytovatele služeb uplatňovat nároky související se Smlouvou;
bude přijata námitka Klienta proti zpracování jeho osobních údajů - pokud bylo zpracování založeno na oprávněném zájmu Poskytovatele služeb.
- v závislosti na konkrétním případu.
Klient má právo požadovat:
přístup ke svým osobním údajům,
opravu,
výmaz,
omezení zpracování,
na předání údajů jinému správci
jakož i právo na:
vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících s konkrétní situací příjemce služby - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (tj. na základě oprávněných zájmů poskytovatele služby).
Za účelem uplatnění svých práv by se měl Objednatel obrátit na Poskytovatele služeb.
Pokud se Klient domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány protiprávně, může podat stížnost u orgánu příslušného pro ochranu osobních údajů. V Polsku je to předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
§ 8 ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK NEBO NEWSLETTERU
Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek pouze ze závažných důvodů. Důležitým důvodem se rozumí nutnost změnit Podmínky z důvodu:
změny funkčnosti Newsletteru, která vyžaduje úpravu Podmínek nebo
změny právních předpisů ovlivňujících plnění Smlouvy ze strany Poskytovatele služeb nebo přizpůsobení služeb doporučením, pokynům, příkazům nebo zákazům, výrokům, ustanovením, výkladům nebo rozhodnutím oprávněných orgánů veřejné moci nebo
změna kontaktních nebo identifikačních údajů Poskytovatele služeb.
Informace o plánovaných změnách Podmínek budou zaslány na e-mailovou adresu Klienta uvedenou při uzavření Smlouvy, a to nejméně 7 dní před nabytím účinnosti změn.
Pokud Příjemce služby nevznese námitky proti plánovaným změnám do doby, než nabudou účinnosti, má se za to, že s nimi souhlasí, což nezakládá překážku pro ukončení Smlouvy v budoucnu.
V případě, že Příjemce služeb plánované změny neakceptuje, měl by zaslat oznámení na e-mailovou adresu Poskytovatele služeb uvedenou v § 2 Obchodních podmínek, což bude mít za následek ukončení Smlouvy, jakmile plánované změny nabudou účinnosti.
Poskytovatel služeb může provést změny v Newsletteru, které nejsou nezbytné k tomu, aby byl v souladu se Smlouvou z důvodu uvedeného v bodě 1 písm. b) nebo z důvodu změn funkčnosti Newsletteru. Zavedení změny uvedené v předchozí větě nevyvolá na straně Přednostního zákazníka žádné náklady. Ustanovení odstavců 2 až 4 se použijí obdobně.
Pokud změna uvedená v předchozím ustanovení podstatně a nepříznivě ovlivní přístup privilegovaného zákazníka k Newsletteru nebo jeho používání, zašle poskytovatel služeb na e-mailovou adresu privilegovaného zákazníka předem na trvalém nosiči informace o vlastnostech a datu změny a o právech privilegovaného zákazníka v souvislosti s touto změnou.
§ 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Poskytování protiprávního obsahu ze strany privilegovaného zákazníka je zakázáno.
Smlouva se uzavírá v polském jazyce.
Smlouva uzavřená podle těchto Podmínek se řídí polským právem s výhradou odstavce 4.
Volba polského práva pro Smlouvu uzavřenou na základě těchto Obchodních podmínek se Spotřebitelem nezbavuje ani neomezuje práva Spotřebitele vyplývající z kogentních ustanovení právních předpisů, které se na Spotřebitele vztahují v situaci, kdy volba práva neexistuje. To zejména znamená, že pokud vnitrostátní předpisy platné pro daného Spotřebitele stanoví širší ochranu, než jakou poskytují tyto Obchodní podmínky nebo polské právo - použije se širší ochrana.
V případě možného sporu se Zákazníkem, který není prioritním Zákazníkem, v souvislosti se Smlouvou je příslušným soudem soud příslušný podle sídla Poskytovatele služeb.
Příloha 1 k obchodním podmínkám
Níže je uveden vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který Spotřebitel nebo Privilegovaný podnikatel může, ale nemusí použít:

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulář by měl být vyplněn a odeslán pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

MODERNÍ SPOLEČNOST SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-mailová adresa: biuro@modernbhp.pl
- Já/my(*) ..................................................................... tímto informuji(*) o svém/našem odstoupení od smlouvy o poskytování následující služby(*) / o dodávce digitálního obsahu ve formě(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
- Datum uzavření smlouvy(*)

..............................................................................................................................................................................

- Název spotřebitele (spotřebitelů)/podnikatele (podnikatelů), který (kteří) je (jsou) zvýhodněn (zvýhodněni):

..............................................................................................................................................................................

- Adresa spotřebitele(ů)/privilegovaného(ých) podnikatele(ů):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis spotřebitele (spotřebitelů)/podnikatele (podnikatelů)
(pouze pokud je formulář zasílán v papírové podobě)

Datum ............................................

(*) Nehodící se škrtněte.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium